กติกาการแข่งขัน

     ๑. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายเข้าร่วมแข่งขันคณะละ  ๒  คน 
     ๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ  อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา ๑๐ วัน   
     ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เท่านั้น  ไม่สามารถนำงานศิลปะออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้     
     ๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องปฎิบัติตามกติกาของโครงการ   
            - เข้าร่วมทำกิจกรรมตามวันเวลา ที่กำหนด และมาสายไม่เกิน   3  ครั้ง
            - ห้ามดื่มของมึนเมาในช่วงเวลาปฐมนิเทศและตลอดเวลาของการแข่งขัน
    ***  หากฝ่าฝืนจะมีผลต่อการถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมแข่งขัน และการพิจารณารางวัล
 
 

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสิน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลการตัดสินรางวัล “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง” ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

 

รางวัล

รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท