หมายเลขชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นชื่อสถาบัน
B01อรรถชัย แก้วมะณีเวิ้งภาควิชาวิจิตรศิลป์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
B02ธนกฤต กล่อมแก้วดลภาควิชาจิตรกรรม ม.นเรศวร
B03สุภัชชา บุญเหลือพิมพ์ภาควิชาศิลปกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B04สาวอิสรีย์ ธรรมคำภีร์ เอมมี่คณะศิลปกรรมฯ จุฬาลงกรณ์ฯ
B05ทิวา เป็นพนัสสักปอยภาควิชาจิตรกรรม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B06ธีรนัย ปูชัยไม้คณะศิลปกรรมฯ ม.ราชภัฏเชียงราย
B07อติกันต์ ดาวเรืองโจเซฟภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
B08เกตน์สิรี บุญเชิดฉายเป่งประกายสังกัด
B09บุญญฤทธิ์ สีลาเดชแผ้วภาควิชาทัศนศิลป์ มทร.ธัญบุรี
B10ภัณฑิรา แซ่เฮงแค็ทภาควิชาจิตรกรรม ม.นเรศวร
B11ญาณิศา วิเศษสินธุ์ใบตองภาควิชาจิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย สงขลา
B12จตุสดมภ์ แซ่ซิ้มบอยภาควิชาศิลปกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B13จิรสุตา ตาโม๊ะโมจิภาควิชาจิตรกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
B14ภานุเมธี คงเจริญใต๋ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
B15วสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริเมิธคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B16ศุภวิชญ์ วีสเพ็ญปลื้มคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
B17นิธิพร โพธิจักรลักภาควิชาจิตรกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา
B18สุริยา หัสดงจาภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
B19ชัชวาลย์ ตะไนศรีเรย์ภาควิชาจิตรกรรม ม.เชียงใหม่
B20นิรินพร ไชยอุโคตรเนมภาควิชาจิตรกรรม ม.ขอนแก่น
B21การันตี ผ่องใสปอนด์ภาควิชาภาพพิมพ์ ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
B22เกริกเกียรติ ตรีเนตร์ก้องภาควิชาจิตรกรรม ม.ขอนแก่น
B23กัญญาวีร์ มูลิกาไลล่าภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
B24ศุภกานต์ ธนูศรภะภาควิชาจิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย สงขลา
B25ชัชพงศ์ อองกุลนะเบสภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
B26เอื้อมพร สิมมะลาหมิวภาควิชาทัศนศิลป์ ม.มหาสารคาม
B27ภูวนาท กระแสโทต๋อมภาควิชาจิตรกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
B28ดวงกมล ฉัตรวชิระวงษ์มลสังกัด
B29เจ๊ะอารีฟ เจะมุ อารีฟภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา
B30กฤษฎา นันปัญญาชัยภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่
B31สาวธนพร ทรงกิจใบเตยภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
B32ภานุพงศ์ พรประพันธ์ พรประพันธ์เป๋าภาควิชาจิตรกรรม ม.บูรพา
B33ผดุงเกียรติ โสะหาบอุ้ยภาควิชาวิจิตรศิลป์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
B34คุณากร เทพเสนยูไรภาควิชาพุทธศิลปกรรม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงราย
B35สาวจริยา จันทร์เกศรีเปิ้ลภาควิชาทัศนศิลป์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.กรุงเทพธนบุรี
B36ณัฐวัฒน์ บุญตันแบงค์ภาควิชาศิลปะประจำชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
B37ภัคพงษ์ ฉายเนตร์บีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
B38ลักษณา เนื้ออ่อนเบสท์ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
B39ทิพานัน งาขาวเทียสังกัด
B40นพพล คัตสงค์อันดาภาควิชาพุทธศิลปกรรม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงราย
B41ธานี เอียดอุ้ยธานีภาควิชาจิตรกรรม ม.บูรพา
B42ธนพล ดาทุมมาเนสสังกัด
B43จิรัชยา พุฒตรงดรีม ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
B44รัชดา พานชมภูเบ็นซ์ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
B45วาทินี มือเยาะวาภาควิชาศิลปะประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
B46พวงเพชร แซ่ลี ดาวภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
B47วิษณุ อุดมกันฟลุ๊คภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏสกลนคร
B48สุชาติ พายัพรักษ์ไพรชาติภาควิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B49ศุภรัสมิ์ เขียวโสภาส้มภาควิชาศิลปสากล วิทยาลัยช่างศิลป์ ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
B50ศิริกาญจน์ เพียงโคกกรวดพลอยภาควิชาจิตรกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา
B51ภาวิณี สุไลมานสุภาควิชาศิลปไทย ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
B52ณศิต นักฟ้อนศิตภาควิชาศิลปสากล วิทยาลัยช่างศิลป์ ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
B53ศุภกร วรรณกุลจ๊าบภาควิชาจิตรกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา
B54ปวีณา สุกนิลวีภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ ม.กรุงเทพธนบุรี
B55ศิริพรรณ พรมจารีย์ปลาภาควิชาวิจิตรศิลป์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
B56ทีทัช หงษ์คงคาทีเคคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B57ปฏิพัทธ์ จันอ้วนมอสภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏเลย
B58นุรีซาร์ เจะแวซาร์ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
B59วัชรวีร์ คณาประดิษฐ์เซนคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
B60ภานุพงศ์ ทรงทันนุคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
B61เจนณรงค์ แคะมะดันเจมส์ คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
B62ทักขิไณย มิลสิติร๊อคภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
B63อภิวันทน์ ปานรอดแนนภาควิชาทัศนศิลป์ มทร.ธัญบุรี
B64นารีกานต์ เพ็ชรจำรัสกานต์ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา
B65ถิรวัฒน์ โชติสุภาพบาสภาควิชาจิตรกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย
B66กิตติพร พัฒวิเชียรเก๋าลัดภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
B67กัญญณัฐ ลูกจันทร์ขิงคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B68ศุภณัฐ ชะเมาะชาติมิกกี้ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏเลย
B69ธวัชชัย แสวงวรรณเพชรป๊อปภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่
B70พิจิตรา คำเรืองพลอยภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
B71พิลาสลักษณ์ รักษาราษฎร์เฟิร์นภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
B72ชญานิษฐ์ เสาใบอิ๊อิ๊ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
B73อดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ฟลุ๊คภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
B74ศิริพัฒน์ อาจอำนวยขาวผ่องภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏสกลนคร